RSS

Občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS

4. Nov, 2022

Naslovnica

Upravni odbor Kluba študentov občine Trebnje je na seji Upravnega odbora 4.11.2022, sklical občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS, ki bo v nedeljo 27.11.2022 ob 9:00 v prostorih Kluba študentov občine Trebnje na Gubčevi cesti 16, 8210 Trebnje.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev Občnega zbora in potrditev dnevnega reda

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Izvolitev delovnega predsedstva

4. Volitve v organe društva (Upravni odbor, predsednik, Nadzorno-disciplinska komisija)

5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS

6. Potrditev Pravilnika o finančnem delovanju KŠOT

7. Potrditev Pravilnika o nabavi

8. Sprejem sprememb Statuta KŠOT

9. Razno

Pravico kandidiranja v organe KŠOT ima redni član Kluba študentov občine Trebnje, ki ima na dan glasovanja status rednega ali izrednega študenta, ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju UE Trebnje. Izjema je nadzorno-disciplinska komisija društva, kamor so lahko voljeni tudi izredni člani.

Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih kluba ali priporočeno po pošti najkasneje 14 dni pred dnevom volitev. Obvezne sestavine kandidature:

 • Ime in priimek
 • Naslov stalnega prebivališča
 • Telefonska številka
 • Podatki o šolanju
 • Razlog za kandidaturo
 • Podpisana izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
 • Lastnoročni podpis kandidata

  Vabljeni člani Kluba študentov občine Trebnje in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba študentov občine Trebnje.

  Trebnje, 4.11.2022

  Petra Kovšček, predsednica

  Avtor članka:

  Gregor (32 objav)


  Kontaktiraj avtorja!

  Oddaj komentar